XE 4 THÌ

khối động cơ 4 thì được cấu tạo phức tạp hơn và có 4 thì hoạt động. 4 thì sẽ bao gồm: thì thứ nhất (hút – van nạp mở, van xả đóng), thì thứ hai (nén – hai van đều đóng), thì thứ ba (đốt – các van vẫn tiếp tục được đóng), thì thứ tư (xả – van nạp đóng, van xả mở).

A passion for creating spaces

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint